QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

Question 1: L’alumini té una densitat ρ=2700kg/m3. Quin és el pes d’una barra massissa de secció circular de 140mm de diàmetre i 1,3m de llargària? (Preneu g=10m/s2.)

688,0 N
540,3 N
216,1 N
3088 N

Question 2: En el plànol de la figura, les toleràncies per a les dimensions angulars són ±0°30′ per a α1 i ±0° 20′ per a α2. Quina és la tolerància per a β?

Question 3: Un transportista porta en un camió un màxim de 48 palets de 500kg. Per cada palet, cobra al client 50€ fixos, més 0,40€ per kilòmetre recorregut. Si les despeses del camió i de gestió són de 6,30€ per kilòmetre recorregut, quants kilòmetres ha de recórrer amb el camió ple per a obtenir un benefici de 25000€?

1752 km
56500 km
1938 km
3968 km

Question 4: El motor d’una motocicleta de 125 cm3 de quatre temps té una cursa de 50,6mm i una relació de compressió rc=7,1. Quin és el volum de la cambra de combustió?

125 cm^3
20,49 cm^3
17,61 cm^3
10,47 cm^3

Question 5: L’aliatge de titani Ti-6Al-7Nb que s’utilitza en pròtesis internes conté un 6,1% d’alumini (Al), un 7,3% de niobi (Nb), un 0,99% d’altres components (C, H, Fe, N, O, Ta) i la resta és titani (Ti). Quina quantitat de titani (Ti) hi ha en 25kg d’aquest aliatge?

21,40 kg
1,525 kg
21,65 kg
3,35 kg

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)