QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

Question 1: Una barra quadrada massissa de 5 mm de gruix pot suportar una força axial de tracció màxima de 9,5 kN sense trencar-se. Quina és la resistència a la ruptura del material?

3,8 MPa
38 MPa
380 MPa
1 900 MPa

Question 2: Una cinta transportadora de sacs es mou a 0,8 m/s. Si transporta 900 sacs cada hora, quina és la distància mitjana entre els sacs sobre la cinta?

3,8 m
3,6 m
3,4 m
3,2 m

Question 3: La fiabilitat d’un producte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps, és del 95 % durant les primeres 4 000 h. D’un lot inicial de 720 unitats, quantes se n’han avariat sense haver arribat a funcionar durant 4 000 h?

684
72
36
360

Question 4: Una enquesta feta als assistents en un acte públic indica que, per a arribar-hi, l’ocupació mitjana d’un vehicle privat ha estat d’1,18 passatgers. Per a calcular l’energia consumida en 1 km per cada passatger, s’ha suposat que el consum mitjà del vehicle és de 7 L/100 km i que el combustible emprat té un poder calorífic de 34,1 MJ/L. Quina és l’energia consumida en 1 km per cada passatger

2,387 MJ
2,023 MJ
5,748 MJ
4,128 MJ

Question 5: El valor nominal d’una resistència elèctrica és de 470 Ω amb una tolerància del ± 2 %. El valor real d’aquesta resistència pot estar comprès entre

460,6 Ω i 479,4 Ω
465,3 Ω i 474,7 Ω
465,3 Ω i 479,4 Ω
460,6 Ω i 474,7 Ω

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)